Privacy statement

Wanneer Buma/Stemra uw persoonsgegevens verwerkt

Bij Buma/Stemra zijn ruim 28.000 componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers aangesloten. Buma/Stemra zorgt ervoor dat wanneer hun creaties gebruikt worden zij daar een eerlijke vergoeding voor krijgen. Buma/Stemra incasseert via zusterorganisaties in het buitenland deze vergoedingen wereldwijd voor hun leden. Ook biedt Buma/Stemra het wereldrepertoire aan in Nederland en incasseert voor buitenlandse componisten, tekstschrijvers en uitgevers de vergoeding voor het gebruik en draagt dit af aan zusterorganisaties.


Buma/Stemra verwerkt persoonsgegevens met het doel om overeenkomsten met leden (componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers), muziekgebruikers en andere partijen aan te gaan en uit te voeren en voor het verlenen van hieraan gerelateerde diensten. Het gaat dan om de exploitatie van auteursrechten, waaronder:


Buma/Stemra beperkt de verzamelde gegevens tot hetgeen noodzakelijk is om als rechthebbende, muziekgebruiker of leverancier een overeenkomst met Buma/Stemra te sluiten. Persoonsgegevens die per e-mail, per post, via de website of apps van Buma/Stemra of via andere (al dan niet elektronische) communicatiemiddelen worden toegestuurd, worden bewaard zolang als deze nodig zijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor het leveren van de betreffende dienstverlening of zo lang als de wet dat voorschrijft.


Met wie Buma/Stemra uw persoonsgegevens deelt

Buma/Stemra kan uw persoonsgegevens doorgeven aan zusterorganisaties, haar opdrachtgevers en leveranciers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren en overheidsinstanties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.


Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan leveranciers die gegevens verwerken ten behoeve van Buma/Stemra buiten de Europese Unie. Buma/Stemra heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat deze verwerkers passende waarborgen bieden bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Op aanvraag informeert Buma/Stemra u over de genomen maatregelen.


Inzage

U kunt Buma/Stemra verzoeken om inzage in de u betreffende persoonsgegevens die Buma/Stemra verwerkt (conform artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Indien het naar aanleiding van uw verzoek door Buma/Stemra verstrekte overzicht onjuistheden bevat of het doel van Buma/Stemra niet dienen, kunt u Buma/Stemra vragen de gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, de verwerking tijdelijk op te schorten (onder voorwaarden) of aan u over te dragen in een gangbaar elektronisch formaat.

Cookies

Op de website www.bumastemra.nl en de daarop toegankelijke portals worden cookies gebruikt om de website en portal correct te laten functioneren (‘functionele cookies’) en om geanonimiseerd gegevens te verzamelen over hoe de website gebruikt wordt (‘analytic cookies’).

Voordat voor andere doeleinden cookies op uw computer, tablet, of telefoon geplaatst worden, vraagt Buma/Stemra uw toestemming door middel van een pop-up of banner op de website in kwestie.


Klacht

Indien u van mening bent dat Buma/Stemra de wetgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens jegens u niet correct volgt, kunt u via post of via e-mail privacy.officer@bumastemra.nl een klacht indienen bij de Privacy Officer van Buma/Stemra. Het postadres is: Buma/Stemra – t.a.v. de Privacy Officer – Postbus 3080 – 2130 KB Hoofddorp.

Op elk gewenst moment – voor, tijdens of na het bovenstaande klachtenproces – kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Privacy Reglement Buma/Stemra heeft een Privacy Reglement waarin uitgebreid beschreven staat hoe Buma/Stemra omgaat met persoonsgegevens en welke uitgangspunten hierbij gelden. Dit reglement kunt u hier bekijken.